Locked History Actions

pms/17tas

Technologie aplikacji serwerowych (D TAS LI0) 2016/2017

Korespondencja z prowadzącym

Proszę, aby we wszystkich mailach dotyczących zajęć umieszczać w temacie napis: [TAS]

Harmonogram zajęć

lp.

data

temat

1

5 października

Podział na zespoły, wybór tematów projektów i wyznaczenie terminów prezentacji

2

12 października

Faza 1: przyrost części wspólnej

3

19 października

Faza 1: przyrost części wspólnej

4

26 października

Faza 2: przyrost części wspólnej

5

9 listopada

Faza 2: przyrost części wspólnej

6

16 listopada

Faza 3: prezentacja funkcjonalności, prezentacje: Czajkowski, Dajerling, Faron, Ludziejewski, Wojtysiak

7

23 listopada

Faza 3: prezentacja funkcjonalności, prezentacja: Piotrowicz

8

30 listopada

Faza 4: prezentacja funkcjonalności, prezentacje: Harkot, Pośka, Sokół, Stępień

9

7 grudnia

Faza 4: prezentacja funkcjonalności, prezentacja: Brzozowska, Radwan

10

14 grudnia

Faza 5: prezentacja funkcjonalności, prezentacje: Rutkowska, Rydlewski, Sklorz, Wereniewicz, Wójcik

11

4 stycznia

Faza 5: prezentacja funkcjonalności, prezentacja: Kuligowski

12

11 stycznia

Faza 6: prezentacja funkcjonalności, prezentacje: Arent, Kaczmarek, Korościk, Kónikowska, Springer

13

18 stycznia

Faza 6: prezentacja funkcjonalności, prezentacja: Dura

14

25 stycznia

Faza 7: ocena części wspólnej

15

1 lutego

Faza 7: ocena części wspólnej

Zasady zaliczenia

Łącznie do zdobycia jest 20 punktów:

element

maks. l. punktów

funkcjonalność (indywidualnie)

poprawność implementacji/integracji wybranej technologii

7

prezentacja

3

aplikacja (zespołowo)

zgodność ze specyfikacją

7

bezawaryjne działanie

3

punkty ujemne za brak postępu

-

razem

20

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie co najmniej 11 punktów.

od

do

ocena

0

10

ndst

11

12

dst

13

14

dst+

15

16

db

17

18

db+

19

20

bdb

Liczba dopuszczalnych nieusprawiedliwionych nieobecności na ćwiczeniach wynosi 3.

Pierwsze zajęcia

Należy dobrać się w 4-5-osobowe zespoły.

Każdy zespół wybiera temat projektu i ustala terminy prezentacji.

Każdy zespół zakłada repozytorium kodu (Git, SVN itp.) i przesyła na adres prowadzącego e-mail o temacie [TAS] Projekt zawierający następujące dane:

 • link do repozytorium,
 • listę członków zespołu razem z wybranymi terminami prezentacji,
 • proponowany temat projektu wraz z listą jego funkcjonalności

Projekt

Projekt realizowany jest w grupach 4-5-osobowych.

W ramach projektu należy stworzyć aplikację wielowarstwową korzystającą z wybranych technologii serwerowych.

Aplikacja powinna spełniać następujące wymagania:

 • posiadać webową oraz mobilną warstwę interfejsu użytkownika,
 • posiadać warstwę biznesową,
 • posiadać warstwę dostępu do bazy danych,
 • wykorzystywać do komunikacji pomiędzy warstwami interfejsy zdalne, w sczególności:
  • warstwa webowa i mobilna powinny odwoływać się do warstwy biznesowej za pośrednictwem technologii zdalnego wywoływania procedur lub wzorca architektury REST,
  • warstwa dostępu do bazy danych powinna odwoływać się do systemu baz danych niezależnego od warstwy webowej i biznesowej (czyli nie korzystamy z baz „osadzonych”).

Aplikacja jest realizowana przyrostowo w dwutygodniowych fazach.

W każdej fazie zespół musi zaraportować postępy, tj. następuje jedno z dwojga, według harmonogramu:

 • cały zespół pokazuje przyrost części wspólnej

albo

 • jeden z członków zespołu prezentuje zaimplementowaną przez siebie funkcjonalność.

/!\ Brak postępu w fazie oznacza każdorazowo odjęcie 2 punktów od punktacji końcowej dla każdego z członków zespołu.

Do oceny końcowej każdy zespół przedstawia działające oprogramowanie oraz przygotowuje raport (1-2 strony A4) zawierający opis projektu.

Przykładowe tematy projektów

przykladowe_projekty.pdf

Prezentacja

Tematem prezentacji powinien być wybrany aspekt technologiczny aplikacji omówiony na przykładzie funkcjonalności realizowanej przez danego członka zespołu.

Do ilustracji omawianego zagadnienia powinny zostać wykorzystane fragmenty kodu pochodzące z zaimplementowanej przez autora funkcjonalności.

W prezentacji powinien znaleźć się slajd wskazujący zalety i wady danej technologii, które autor zidentyfikował w toku prac nad swoją funkcjonalnością.

Prezentacja powinna trwać maksymalnie 10 minut (+ 5 minut na pytania z sali). Dobrze jest przećwiczyć prezentację przed wystąpieniem i sprawdzić, czy mieścimy się w czasie.